Taken van banken in Nederland

We onderscheiden twee soorten banken in Nederland:

  • Primaire banken in Nederland zijn: banken die kredieten kunnen verlenen door middel van geldschepping op basis van de aanwezige liquiditeiten, bijvoorbeeld door wederzijdse schuldaanvaarding. De primaire banken in Nederland zijn: De Nederlandse Bank, de algemene banken, ING, de Rabobank en de spaarbanken.
  • Secundaire banken in Nederland zijn: banken die in principe geen geld kunnen scheppen; zij geven geld door en opereren met lang krediet op de kapitaalmarkt. De secundaire banken in Nederland zijn: hypotheekbanken (zij verkrijgen geldmiddelen door middel van pandbrieven en verlenen kredieten op onderpand van onroerend goed) en de Bank de Nederlandse Gemeenten.

Nu opereren banken in Nederland niet zomaar zonder controle. Een van de belangrijkste taken van DNB, De Nederlansche Bank, is houden van toezicht op financiële instellingen. DNB houdt toezicht op het bankwezen, op beleggingsinstellingen en op de wisselkantoren. Lees de rest »

Financiële wetgeving voor banken in Nederland

De financiële instellingen functioneren niet zonder regels. Tijdens de werkzaamheden moeten de banken zich houden aan de Nederlandse wetgeving. De banken in Nederland hebben ook regels, wetgeving, waaraan zij verbonden zijn. De financiële instellingen worden officieel vanouds onderverdeeld in drie groepen: kredietinstellingen, kapitaalmarktinstellingen en bijzondere financiële instellingen. De naam kredietinstelinstellingen stamt uit de wetgeving en wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. Het gaat hierbij voornamelijk om banken in Nederland. Daarnaast worden effectenkredietinstellingen tot deze groep gerekend. Ook de aanduiding kapitaalmarktinstellingen is een formeel begrip. Het zijn onder meer verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en beleggingsinstellingen.

De tweedeling krediet- en kapitaalmarktinstellingen is in de praktijk achterhaald. De banken in Nederland zijn immers prominent aanwezig op de kapitaalmarkt, bijvoorbeeld als belegger, underwriter of emittent en verschillende kapitaalmarktinstellingen verlenen krediet.

Bijzondere financiële instellingen vormen een aparte categorie. Zij zijn sterk gericht op buitenlandse bedrijven. Ze sluizen middelen door van niet-ingezetenen naar andere niet-ingezetenen. Het gaat daarbij vooral om in Nederland gevestigde dochterondernemingen van buitenlandse rechtspersonen die betalingen via ons land leiden.

Het beurswezen in Nederland is geconcentreerd in Amsterdam. De handel in aandelen, obligaties, opties en futures wordt georganiseerd door de Amsterdam Exchanges.

Er zijn drie financiële toezichthouders: De Nederlandsche Bank, de Verzekeringskamer en de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Uiteindelijk zijn altijd de ministers verantwoordelijk. Maar in veel wetten is de handhaving en uitvoering van het toezicht overgelaten aan de toezichthouders. Hun taak is het publiek te beschermen en de veiligheid van het financiële systeem in de gaten te houden. De toezichthouders houden een register bij waarin de onder hun toezicht staande instellingen ingeschreven moeten zijn. Lees de rest »

De kernactiviteiten van banken in Nederland

Hoe breed het werkterrein van de banken in Nederland ook mag zijn, de hoofdactiviteit ligt in het aantrekken en het verlenen van krediet. Aan de ene kant het ter beschikking krijgen van gelden, aan de andere kant het verrichten van kredietuitzettingen en beleggingen.

Als de banken in Nederland krediet willen verlenen (het zogeheten actief bankbedrijf), moeten zij de middelen daarvoor aantrekken bij anderen (het zogenoemde passief bankbedrijf). Voor kredietverlening is funding een noodzakelijke voorwaarde. Bij de vraag welke middelen de banken in Nederland dienen aan te trekken, is het van belang te weten welk soort kredietuitzettingen daarmee gefinancierd moeten worden. Lange tijd gold in het Nederlandse bankwezen de zogeheten gulden regel van het bankbedrijf. Deze regel houdt in dat de looptijden van de aangetrokken middelen moeten kloppen met de looptijden van de uitzettingen. Volgens dit principe kunnen de kortlopende middelen die de banken in Nederland bijvoorbeeld hebben verkregen van rekening courant houders alleen worden gebruikt voor het verlenen van kortlopend krediet.

In de loop van de tijd hebben de banken in Nederland de gulden regel losgelaten. De banken in Nederland gebruiken nu hun kortlopende middelen overwegend voor de funding van langlopende kredieten. Heeft het loslaten van de gulden regel risico’s? Lees de rest »

Banken in Nederland in de top!

In de top 25 van het Europese bankwezen komen we banken in Nederland gevestigd tegen. Drie banken in Nederland komen we tegen, namelijk: ABN-Amro, ING en RABO. Gemeten naar de grootte van het balanstotaal nemen de drie banken in Nederland respectievelijk de 7de, de 15de en de 19de plaats in. De vraag is of de grootte van de banken ook gelijk staan aan betrouwbaarheid. Schunnig kunnen we stellen: “Doet de grootte ertoe?” Zijn de banken in Nederland betrouwbaar? In het volgend tabel staan de tien grootste Europese banken aangevuld met de RABO en ING. Lees de rest »