Algemene en secundaire banken in Nederland

Bij deze banken in Nederland gaat het voor het merendeel om zogeheten geldscheppende banken. Het kenmerk van een geldscheppende bank is dat haar kortlopende schulden door de crediteuren als betaalmiddel worden gebruikt. Die crediteuren zijn klanten van de banken in Nederland die bij hen een rekening-couranttegoed aanhouden. De rekeninghouders hebben een kortlopende girale vordering op de banken in Nederland. Ten laste van hun tegoed kunnen zij girale betalingen doen. De kortlopende schulden van geldscheppende banken in Nederland worden gebruikt als geld.Onder een bank wordt in de Europese statistieken verstaan: een kredietinstelling of andere financiële instelling die:

  • er haar bedrijf van maakt deposito’s aan te trekken van het publiek
  • voor eigen rekening (tenminste in economische zin) krediet verstrekt en/of belegt in effecten.

De voornaamste geldscheppende banken in Nederland zijn de zogeheten algemene banken, de Rabobanken en de spaarbanken. Daarnaast zijn er nog banken die de geldhoeveelheid niet kunnen laten toenemen: de zogeheten hypotheekbanken. In het onderstaande volgt een korte bespreking van de genoemde groepen banken.

De algemene banken in Nederland

Zoals de term ‘algemene banken’ al aangeeft hebben deze banken in Nederland een breed werkterrein. Het financiële dienstenpakket van de algemene banken bestaat onder meer uit:

  • het verzorgen van het girale betalingsverkeer;
  • het aantrekken van spaargelden;
  • het verlenen van kredieten aan bedrijven en particuliere cliënten;
  • het bemiddelen bij de aan- en verkoop van effecten.werkterrein banken in nederland: algemene en secundaire banken

Daarnaast kan de klant een beroep doen op een aantal andere diensten, zoals:

 

  • verzekeringen;
  • projectontwikkeling.

Veruit één van de grootste algemene banken in Nederland is de in 1990 uit een fusie van de ABN-bank en de Amro-bank onstane Abn Amro Bank met een balanstotaal van 237 miljard euro (31/12/2000). op de tweede plaats, met een balanstotaal van 176 miljard euro vinden we de ING Groep. Ook de ING Groep is het resultaat van een fusie, namelijk tussen NMB Postbank Groep en het verzekeringsconcern Nationale -Nederlanden. De onderlinge versmelting tussen bankiers en verzekeraars is in de loop van de jaren negentig sterk toegenomen.

De algemene banken in Nederland bieden hun klanten een zeer breed assortiment aan diensten.

De Rabobank Nederland

In 1972 ontstond de Rabobank Nederland uit een fusie tussen de Coöperatieve Centrale Raiffeissenbank en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank. Oorspronkelijk richtten deze banken zich op de financiering van de land- en de tuinbouwsector. Ook nu nog vindt ongeveer een derde deel van de kredietverlening plaats aan de agrarische sector. Het bedrijf van de Rabobanken onderscheidt zich tegenwoordig nog nauwelijks meer van dat van de algemene banken in Nederland. Zo heeft de Rabobank in de afgelopen jaren een internationale kantorennet opgebouwd. Bovendien is met de verzekeraar interpolis een vergaand samenwerkingsverband aangegaan. De reden dat de Rabobanken in de geldstatistieken niet tot de groep algemene banken worden gerekend, is hun afwijkende organisatievorm. De plaatselijke vestigingen hebben een grote mate van zelfstandigheid. Alle vestigingen zijn aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeissen-Boerenleenbank, ofwel De Rabobank Nederland. Het balanstotaal van de Rabobank bedraagt 144 miljard euro. Daarmee komt de Rabobank qua grootte op de derde plaats.

Het dienstenpakket van de Rabobanken is vergelijkbaar met dat van de algemene banken in Nederland.

De spaarbanken in Nederland

Bij de spaarbanken van Nederland ligt het accent vanouds op het aantrekken van spaartegoeden. Bij deze banken in Nederland worden de spaargelden (van spaartegoeden) vervolgens belegd in staatsobligaties, hypothecaire kredieten en pandbrieven. Met andere woorden, de kredietuitzettingen vinden voornamelijk plaats buiten de sfeer van het bedrijfsleven. Deze banken in Nederland zijn in concurrentie met de algemene banken in Nederland. De spaarbanken bieden hun cliënten uitgebreid financieel dienstenpakket aan, waaronder de mogelijkheid tot het aanhouden van een rekening courant. De fusie- en samenwerkingsgolf van de afgelopen jaren binnen de banken in Nederland is ook aan de spaarbanken voorbijgegaan.

Ook de spaarbanken in Nederland hebben hun productassortiment sterk uitgebreid.

De hypotheekbanken in Nederland

Hypotheekbanken in Nederland trekken hun middelen aan door de uitgifte van pandbrieven. De banken in Nederland geven het ontvangen vermogen, in de vorm van hypothecair krediet voor de aankoop van onroerend goed, weer door aan bedrijven en particuliere cliënten. De crediteuren van deze banken in Nederland zijn pandbriefhouders. Een pandbrief is een schriftelijk bewijs dat men vermogen beschikbaar heeft gesteld aan een hypotheekbank, Deze pandbrieven worden verhandeld op de effectenbeurs. Er kunnen geen betalingen mee worden gedaan. Hypotheekbanken zijn dus geen geldscheppende banken.

Hypotheekbanken zijn secundaire banken.

Relevante artikelen

 

Leave a Reply